Termeni si Conditii

Afla mai multe informatii

NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

          Anexa nr. 10

 

 

TERMENI ŞI CONDIŢII WEBSITE COMUNA DOBROESTI

REFERITOARE LA PROTECTIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL

 

Comuna Dobroesti se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea DCP (datelor cu caracter personal) prelucrate în cadrul site-ului instituției.

Comuna Dobroesti este instituție publică, cu personalitate juridică, ce reprezintă, sprijină şi apără interesele generale ale comunităţii Comuna Dobroesti  şi este înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii nr. 215/2001.

Primăria Comuna Dobroesti are sediul în str. Cuza Voda nr. 23, Comuna Dobroesti, judetul Ilfov email: registratura@primariadobroesti.ro, telefon 021/2553320  și este reprezentată legal de Valentin Condu – în calitate de Primar.

Primăria Comuna Dobroesti respectă confidenţialitatea tuturor cetățenilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

Comuna Dobroesti prelucrează  datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor specific compartimentelor, comerciale/contractuale şi/sau participării la târgurile/evenimentele organizate de către Comuna Dobroesti şi/sau în incinta Comuna Dobroesti.

Datele cu caracter personal sunt colectate o dată cu exercitarea funcțiunii specifice fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea Comuna Dobroesti, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate.

Utilizarea acestui website al Comuna Dobroesti de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi şi Condiţiilor generale ale Comuna Dobroesti.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni şi condiţii nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. Personale, este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

Comuna  Dobroesti nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

 

Ce date cu caracter personal prelucrează Comuna Dobroesti?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-ul Comuna Dobroesti, nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), Comuna Dobroesti vă poate solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, Comuna Dobroesti va putea prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal :  numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP, nr. Card bancar, data expirării cardului, codul CVV2/CVC2 etc.

 

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către Comuna Dobroesti, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:

–           Cetățeni persoane fizice ai Comuna Dobroesti (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;

–           Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii,  locatari etc. – actuali, foşti sau potenţiali) şi ai instituţiilor/autorităţilor publice.

 

Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteţi obligaţi să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii Primăriei Comuna Dobroesti, se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor obligații, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor.

Atunci când solicitați un serviciu către Comuna Dobroesti, precum şi atunci când participaţi la târgurile/evenimentele/manifestările expoziţionale organizate de Comuna Dobroesti, vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii. Totodată, în calitate de vizitator al imobilului Primăriei Comuna Dobroesti, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către Comuna Dobroesti, ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor Comuna Dobroesti sau participării/achiziţionării de bilete/achitării tarifului pentru participare la evenimentele organizate de Comuna Dobroesti şi sau în incinta obiectivelor Comuna Dobroesti, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim al Comuna Dobroesti persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la evenimentele/târgurile/serviciile oferite de Comuna Dobroesti.

 

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

–           Îndeplinirea atribuţiilor legale;

–           Organizarea de târguri, expoziţii, saloane şi alte manifestări/evenimente specializate;

–           Derularea activităţii comerciale/contractuale;

–           Facturarea şi încasarea valorii taxelor și impozitelor locale;

–           Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;

–           Management operaţional;

–           Gestionarea relaţiilor cu cetățenii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

–           Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;

–           Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;

–           Activităţi de audit şi control/supraveghere;

–           Arhivare, scopuri statistice;

–           Colectare debite/Recuperare debite restante;

–           Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc..

 

 

Comuna Dobroesti va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de Comuna Dobroesti şi sau în incinta Comuna Dobroesti şi/sau partenerilor de afaceri, aşa cum este aceasta situaţie descrisă mai jos) fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

–           Cetățeni persoane fizice ai Comunei Dobroesti (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);

–           Expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, locatari, furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai Comuna Dobroesti, autorităţi/instituţii publice;

 

Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:

–           Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti,  societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Comuna Dobroesti şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de Comuna Dobroesti cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile Comuna Dobroesti, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener Comuna Dobroesti prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter  personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Comuna Dobroesti, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În cazul în care Comuna Dobroesti intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de  Comuna Dobroesti, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea Comuna Dobroesti, va puteţi dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

 

În relaţia cu Comuna Dobroesti, dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, Comuna Dobroesti va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor Comuna Dobroesti, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care Comuna Dobroesti prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Comuna Dobroesti pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale Comuna Dobroesti şi/sau vor fi distruse.

 

 

 

Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

În vederea realizării scopului menţionat, Comuna Dobroesti va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de îndeplinire a atribuţiilor, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care Comuna Dobroesti prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim).

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizata sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Comuna Dobroesti pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Comuna Dobroesti si/sau vor fi distruse.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce Comuna Dobroesti depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile Comuna Dobroesti. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, Comuna Dobroesti utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

 

Securitatea datelor bancare.

În cazul plăţilor efectuate cu cardul, plățile se efectuează prin intermediul soluţiilor de plată online oferite de terţi autorizaţi în relaţia cu Comuna Dobroesti.  În vederea eliminării riscului ca datele cu caracter personal să intre în posesia şi să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terţii autorizaţi în relaţia cu Comuna Dobroesti garantează legalitatea şi securitatea datelor personale (număr de card, data expirării etc.) şi a sistemelor informatice utilizate.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.  Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată Comuna Dobroesti, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale  în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către Comuna Dobroesti să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care Comuna Dobroesti demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, Comuna Dobroesti este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către Comuna Dobroesti constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Comuna Dobroesti şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, Comuna Dobroesti poate:

–           fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;

–           fie sa refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Comuna Dobroesti este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Furnizorul/Clientul Comuna Dobroesti de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor din cadrul Comuna Dobroesti cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: dpo@primariadobroesti.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: str. Cuza Voda nr. 23, Comuna Dobroesti, judetul Ilfov.

Cererii i se va anexa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciara.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-urilor Comuna Dobroesti  prezentele prevederi,  pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor Comuna Dobroesti sau utilizarea serviciilor Comuna Dobroesti prin intermediul website-urilor menţionate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

 

 

Comuna Dobroesti la,

01.07.2021

* ACEST DOCUMENT ESTE PROTEJAT DE DREPTURI DE AUTOR ÎN TEMEIUL LEGII NR.
8/1996 ȘI ORICE COPIERE, DISTRIBUIRE, REPRODUCERE, REPUBLICARE REPREZINTĂ CONTRAVENȚIE. NE REZERVĂM DREPTUL DE A SOLICITA DESPĂGUBIRI PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE.

 

Contact

Luati legatura

Suntem aici sa va oferim toate informatiile de care aveti nevoie. Va asteptam la sediul institutiei sau prin intermediul telefonului sau a adresei de email.