AC0RDAREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINȚEI/STIMULENTULUI DE ENERGIE PE PERIOADA SEZONULUI RECE NOIEMBRIE 2021- MARTIE 2022

AC0RDAREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINȚEI/STIMULENTULUI DE ENERGIE PE PERIOADA SEZONULUI RECE NOIEMBRIE 2021- MARTIE 2022

Primăria Comunei Dobroești informează că, începând cu data de 𝟏𝟐.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟏 persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022, de la sediul Primăriei Dobroești, Compartiment Asistență Socială și Autoritate Tutelară (str. Cuza Vodă, Nr. 23).

Depunerea cererii insotita de actele necesare pentru acordarea ajutorului la încălzire si a suplimentului de energie se face de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00.
        În conformitate cu Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, acordarea ajutoarelor se va face pe baza cererii şi declaraţiei pe propria raspundere însoţită de acte doveditoare, respectiv:

  1. copie a actului de proprietate al imobilului (contract de vânzare-cumpărare, contract de concesiune, certificat de moştenitor, contract de închiriere înregistrat la ANAF ILFOV, contract de comodat înregistrat la ANAF ILFOV etc.);
  2. copie act de identitate (carte de identitate, buletinul);
  3. copie a certificatului de naştere al copiilor (care nu deţin carte de identitate);
  4. copie a certificatului de casătorie, certificat de deces, hotărâre de divorţ (unde este cazul);
  5. adeverinţe de venit cu salariul net din luna anterioară depunerii cererii care să includă tichetele de masă și alte sporuri (ex. pentru beneficiarii de ajutor de încălzire care depun cerere în perioada Noiembrie 2021 adeverinţa de venit va fi pentru luna Octombrie, cupoane de pensie de drept, cupon pensie anticipată sau parțial anticipată, pensie de urmaș, pensie pe caz de boală, pensie de veteran, pensie de deportați, cupoane de şomaj, cupon indemnizaţie handicap, cupon alocaţie de stat/extras de cont pentru luna anterioară depunerii cererii, indemnizaţie de creştere a copilului, stimulent de insertie, alocație pentru susținerea familiei, alocație de plasament, pensie de întreținere, cupon ajutor social, alte venituri;
  6. certificat fiscal de la taxe şi impozite din care sa reiasă dacă deţine sau nu autoturism sau alte locuinţe decât cea de domiciliu, pentru toate persoanele de peste 18 ani;
  7. persoanele care deţin autoturism vor prezenta copia talonului maşinii.
  8. solicitanţii ajutorului de încălzire cu ENERGIE ELECTRICĂ vor prezenta pe lângă actele de mai sus copia ultimei facturi completă emisă de ENEL.
  9. solicitanţii ajutorului de încălzire cu GAZE vor depune pe lângă actele prezentate mai sus copia contractului cu firma furnizoare.

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun PÂNĂ PE 20 ALE FIECĂREI LUNI  la Compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei Dobroești. Cererile înregistrate după data de 20 ale lunii, vor intra în plată cu luna următoare.

Solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei declară pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate sunt complete şi corespund realităţii şi se obligă să aducă la cunostinţă în scris orice modificare a situaţiei familiei care poate conduce la incetarea sau modificarea drepturilor, în caz contrar vor fi sancţionaţi conform legii.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

­

 LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI si SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2021-2022.
I. Bunuri imobile:
– clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
– terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.
II. Bunuri mobile:
– autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
– mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
– autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, -şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
– utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);
– utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);
– utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.
III. Depozite bancare:
– depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.
IV. Terenuri, animale şi/sau păsări:
– suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.
Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi si /sau petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece in cont personal sau cont de card.
Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se acordă în funcţie de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar contravaloarea ajutorului pentru incalzire se evidentiaza in facturile emise de furnizori.
 Informaţii suplimentare pot fi solicitate la sediul Primăriei Dobroești, strada Cuza Vodă, nr. 23, Dobroești, sau la numărul de telefon 0770 886 285.

 Vă mulţumim pentru înţelegere.