ANUNŢ Bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Dobroești, județ Ilfov pe anul 2020

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei Dobroești propune spre dezbatere publică

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI DOBROEȘTI PE ANUL 2020

însoțit de Raportul de specialitate al Serviciului contabilitate, taxe și impozite locale, executări silite și autorizări transport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, poate fi consultat atât pe site-ul Primăriei Dobroești www.primariadobroesti.ro cât și la sediul instituției, începând cu data de 06.02.2020, ora 8:00. Astfel, în termen de 15 zile de la data afişării prezentului anunţ, locuitorii comunei Dobroești au prerogativa legală de a formula contestaţii, propuneri, opinii sau amendamente faţă de menţiunile Proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Dobroești pe anul 2020, respectiv, până la data de 21 februarie 2020, ora 16:00. Contestaţiile, propunerile, opiniile sau amendamentele se vor formula în scris, conţinând datele de identificare ale persoanelor care le formulează, precum şi indicarea punctuală a aspectelor susținute. Motivele trebuie să fie pertinente, concludente, legale şi utile. Adresele astfel formulate se vor depune la Registratura Primăriei comunei Dobroești sau transmise prin e-mail la registratura@primariadobroesti.ro până la data şi ora indicată mai sus. Vă mulţumim pentru interes!
SECRETAR GENERAL,
DUMITRESCU Adrian