Informarea populației Privind rectificarea erorii materiale existente în Planul Urbanistic General al comunei Dobroești

Informarea populației Privind rectificarea erorii materiale existente în Planul Urbanistic General al comunei Dobroești


Informarea populației

Privind rectificarea erorii materiale existente în Planul Urbanistic General al comunei Dobroești

referitoare la introducerea unui teren aflat în proprietatea privată UAT Dobroești în funcțiunea V (parcuri, scuaruri, spații verzi)

             Referitor la terenul în suprafață de 2.542 mp, situat comuna Dobroesti, sat Dobroești, str. Nicolae Bălcescu nr. 13B, identificat cu nr. cad. 52266, c.f. 52266, proprietate privată UAT Dobroești,

Având în vedere:

–          Contextul pandemic actual și lipsa centrelor medicale și a cabinetelor medicale pe raza teritoriului administrativ al comunei Dobroești;

–          Necesitatea și caracterul de utilitate publică ale proiectului „Construire centru medical (dispensar), centru operativ pentru situații de urgență și intervenție și centru cultural”, proiect inițiat de Primarul comunei Dobroești;

–          Faptul că proiectul de utilitate publică mai sus menționat a fost prins cu poziție în Bugetul Local al comunei Dobroești pe anul 2021;

–          Faptul că în anul 2016, anterior aprobării actualului Plan Urbanistic General, a fost emisă Autorizația de Construire nr. 212/C din 15.12.2016 pentru realizarea aceluiași obiectiv de utilitate publică, respectiv pentru „Executarea lucrărilor de construire și amenajare centru medical (dispensar) S+P+1E+2E Retras, Centru cultural P+1E, Centru operativ pentru situații de urgență și intervenție P+1E, împrejmuire și utilități însă, dintr-o eroare, la aprobarea Planului Urbanistic General în luna martie a anului 2017, autorizația de construire emisă anterior nu a mai fost luată în considerare, propunându-se pe teren funcțiunea V1 – parcuri, scuaruri;

–          Punctul de vedere cu nr. 3U din 12.03.2015 emis de Societatea ASP Urban S.R.L. – proiectantul general de specialitate al actualului Plan Urbanistic General al comunei Dobroești prin care acesta își exprimă punctul de vedere față de autorizarea investiției obiectivului în cauză;

–          Faptul că suprafața spațiilor verzi aprobată prin Planul Urbanistic General din 2017 NU se va micșoraba chiar va fi mărită:  

Terenul situat la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 13B și identificat cu nr. cad. 52266, pe care s-a început deja investiția publică menționată, situat în prezent în funcțiunea V (parcuri, scuaruri, spațiiverzi) are o suprafață măsurată de 2.542 mp, în timp ce alte terenuri din comună, proprietatea UAT Dobroești, au fost amanejate sau vor fi amenajate ca spații verzi. Mai exact: 

   pe terenul în suprafață de 1.131 mp, identificat cu nr. cad. 58491 (domeniu public UAT Dobroești), situat în zona Fundeni, la intersecția străzii Caisului cu strada Prunului, a fost

amenajat un spațiu verde/loc de agrement, deși acest teren nu era prevăzut prin PUG ca spațiu verde ci era prevăzută funcțiunea M1 – zona de comert, servicii și echipamente publice compatibile cu locuirea;

–   pe terenul în suprafață de 2.198 mp, identificat cu nr. cad. 59622 (domeniu   privat UAT Dobroești) va fi amenajat, de asemenea, un parc – Parcul Meterezului – deși nici acest teren nu era prevăzut prin PUG Dobroești ca spațiu verde, fiind propusă funcțiunea M1 – zona de comert, servicii și echipamente publice compatibile cu locuirea;

În conformitate cu:

–          Prevederile Art. 25, alin. (1) din Regulamentul General de Urbanism aprobat cu H.G. nr. 525/1996;

–          Prevederile Art. 1, alin. (3), Art. 5, alin. (1) și Art. 6 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

–          Prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG Dobroești aprobat cu HCL nr. 60 din 28.03.2017,

Propunem Consiliului Local Dobroești:

           Rectificarea erorii materiale privind introducerea terenului situat în sat Dobroești, str. Nicolae Bălcescu nr. 13B, identificat cu nr. cad. 52266 în funcțiunea V1, în sensul că acest teren va rămâne în funcțiunea CB1 – Zona centrală a comunei, cuprinzând majoritatea echipamentelor publice, păstrându-se funcțiunea din documentația de urbanism PUG anterioară, în conformitate cu punctul de vedere al proiectantului general al documentației PUG Dobroești.

          Publicul este invitat să transmită puncte de vedere, idei, obiecții sau lămuriri suplimentare la următoarele contacte:

–          Adresa de e-mail urbanism@primariadobroesti.ro ;

–          Numărul de telefon 0770.887.433 – Structura Arhitect Șef;