Informare asupra ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 14 din 28 februarie 2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol

Informare asupra ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 14 din 28 februarie 2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol

            Schema se aplică pe întreg teritoriul României si se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro/ beneficiar. Cuantumul ajutorului de stat care se acordă beneficiarilor este de 5 euro/familia de albine, pentru numărul de familii de albine deținut la 31 decembrie 2023.

Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime a cuantumului este cel comunicat de Banca Națională a României la data de 29 decembrie 2023, respectiv de 4,9746 lei/euro

Beneficiarii pentru care prevederile prezentei scheme se aplică:

a) apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;

b) apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și societăți agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;

c) apicultori, persoane juridice.

Condiții de elibilitate:

a) să dețină la data de 31 decembrie 2023 familii de albine înscrise în baza națională de date apicolă gestionată de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, prin oficiile pentru zootehnie județene, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017, cu modificările și completările ulterioare, în exploatații apicole/stupine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București;

b) să dețină familii de albine în exploatații apicole/stupine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București la data depunerii cererii;

c)să nu se afle în lichidare sau faliment la data de 24februarie 2022, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 24 februarie 2022.

            Beneficiarii depun/transmit la DAJ o cerere de solicitare a ajutorului pentru efectivul de albine deținut potrivit art. 3 lit. a), care cuprinde și declarația pe propria răspundere că nu se află în lichidare sau faliment la data de 24 februarie 2022,  însoțită de următoarele documente justificative:

            a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit;

            b) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;

c) copie a atestatului de producător, în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit.a

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitarveterinară a exploatației apicole/stupinei, eliberat de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pe a cărei rază teritorială se desfășoară permanent activitatea stupinei, care atestă că solicitantul deține familii de albine la data depunerii cererii.

            Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar.

            În situația în care beneficiarii dețin mai multe exploatații apicole/stupine care sunt situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, aceștia depun o singură cerere la DAJ pe raza căreia au domiciliul/sediul social sau dețin numărul cel mai mare de familii de albine.

            Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat și a documentelor justificative prevăzute la alin. (1) este de 30 de zile lucrătoare începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

            Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2024.

            În cazul nerespectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii schemei de ajutor sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

             Beneficiarul are obligația să anunțe orice modificare privind datele din cerere la DAJ unde a depus cererea de acordare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare, dar nu mai târziu de data aprobării la plată.

            În situația în care, anterior emiterii deciziei Comisiei Europene, Comisia Europeană solicită modificări privind prezenta schemă, prevederile prezentei ordonanțe de urgență se modifică în mod corespunzător.