Venitul minim garantat – Asistenta sociala

Venitul minim garantat – Asistenta sociala

În condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu completările și modificările ulterioare, familiile și persoanele singure au dreptul să primească un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.

Nivelul lunar al acestui venit se raportează la indicatorul social de referință (ISR – al cărui cuantum este de 500 de lei), și are următoarele valori:

 • 0,283 ISR (141,5 lei) pentru persoana singură;
 • 0,510 ISR (255 de lei) pentru familiile formate din 2 persoane;
 • 0,714 ISR (357 de lei) pentru familiile formate din 3 persoane;
 • 0,884 ISR (442 de lei) pentru familiile formate din 4 persoane;
 • 1,054 ISR (527 de lei) pentru familiile formate din 5 persoane;
 • câte 0,073 ISR (36,5 lei) pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie.

Cei care beneficiază de o formă de ajutor social prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu completările și modificările ulterioare, sau mai multe persoane apte de muncă din familia beneficiară au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, diverse acțiuni sau lucrări locale. 

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între aceste niveluri şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Acest ajutor reprezintă o suplimentare a venitului net al solicitantului.

Cerereade acordare a ajutorului social şi declaraţia pe propria răspundere depune la primăria localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul.

Documente necesare:  

 • Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei
 • Documentul de identitate, pașaport sau, după caz, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, cartea de rezidență, cartea de rezidență permanentă, eliberate de autoritățile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor străini sau apatrizi
 • Livretul de familie
 • Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani
 • Adeverință de elev/student cu mențiunea dacă beneficiază de bursă și cuantumul acesteia
 • Certificatul de căsătorie / Hotărâre de divorţ / Acte de deces
 • Hotărâre de încuviinţare a adopţiei /încredinţare /plasament familial
 • Hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minori, actualizată anual
 • Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator
 • Adeverinţă eliberată de Oficiul Forței de Muncă (persoanele apte de muncă care nu realizează venituri vor prezenta dovada faptului că sunt în evidența Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru încadrarea în muncă și nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătirea profesională)
 • Talon orice tip de pensie
 • Talon de şomaj
 • Talon de orice tip de indemnizaţie
 • Adeverință de venit eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele peste 18 ani
 • Certificat fiscal eliberat de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale, pentru persoanele peste 18 ani ani cu bunurile deținute, dacă figurează cu datorii și dacă dețin autoturisme, să se menționeze anul fabricației și capacitatea
 • Actul doveditor privind proprietatea/ contract de închiriere
 • Certificat de invaliditate / persoană cu handicap
 • Acte de studii
 • Act medical din care să reiasă starea de sănătate (apt pentru prestarea unei munci de interes local). În cazul unei persoane declarate inaptă de muncă, se solicită un certificat eliberat de Comisia de Expertiză a Capacităţii de Muncă
 • Adeverinţă eliberată de primăria localităţii în care s-a născut petentul, din care sa reiasă dacă deţine sau nu proprietăţi sau terenuri agricole în aceste localităţi. 
 • Cerere tip [formular]
 • Declarație pe propria răspundere că nu dețin bunuri care conduc la excluderea acordării ajutorului [listă bunuri]
 • Dosar cu șină

* Plata prestației, precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către Agenţia Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov. Serviciul de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Dobroești are atribuţia de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenţiei Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza comunei Dobroești, judet Ilfov.