Modele de declaratii Dobroesti – perioada de carantina- Instituirea carantinei in Dobroești

Actualizare: 6 .12.2020 – Prelungirea carantinei pentru localitatea Dobroești

Declarația pe proprie răspundere rămâne valabilă

În urma analizei de risc, în baza Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență emisă la propunerea Direcției de Sănătate Publică a județului Ilfov, ținând cont de evaluarea epidemiologică avizată de către Institutul Național de Sanănătate Publică, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a emis în data de 21.11.2020, ordinul de carantinare zonală, timp de 14 zile, pentru localitatea, Dobroești cu satele aparținătoare Dobroești și Fundeni. Carantina pentru localitățile din Județul Ilfov intră în vigoare în data de 21.11.2020, de la ora 22:00.Mesajul a fost distribuit la nivel local si prin intermediul sistemului ROALERT.

Incidența cumulată a cazurilor la nivelul localității Dobroesti, județului Ilfov la data de 21.11.2020, pentru perioada 07.11.2020 – 20.11.2020 este de 10.57 cazuri la 1000 de locuitori

Sursa: stirioficiale.ro, if.prefectura.mai.gov.ro/

Atasam modelele de declaratii necesare deplasarii

https://www.primariadobroesti.ro/wp-content/uploads/2020/11/DECLARATIE.pdf

Declarația pe proprie răspundere în format – editabil in word

 Ordinul șefului DSU cu nr. 4660048 din 21.11.2020 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobroești, cu satele aparținătoare Dobroești și Fundeni, județul Ilfov,

Tel. 021 312.25.47 – Fax 021 313 71 55 – e-mail: dsu@mai.gov.ro
Bucureşti, Piaţa Revoluţiei Nr. 1A, Sector 1, Cod poştal 010086
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
ORDINUL
ȘEFULUI DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
nr. 4660048 din 21.11.2020
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobroești, cu satele aparținătoare
Dobroești și Fundeni, județul Ilfov
Luând în considerare situația epidemiologică din comuna Dobroesti, județul Ilfov,
generată de coronavirusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire
cu SARS-CoV-2 de 10,25 la 1000 de locuitori în comuna Dobroesti, riscul epidemiologic fiind
de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,
ținând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov nr.47 din
20.11.2020 emisă pe baza analizei de risc a Direcției de Sănătate Publică a județului Ilfov nr.
11833 din 20.11.2020 și a avizului Institutului Național de Sănătate Publică nr. INSP-CNSCBT
14255 din 20.11.2020,
în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) și art. 12 alin. (1) din
Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc
epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin.
(3) lit. a), b), c), d) și f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art.
11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale
art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale art. 3
alin. (4) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a
măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2,
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul
ORDIN:
Art. 1 – (1) Începând cu data de 21.11.2020, ora 22:00 se instituie, pentru o perioadă de
14 zile, măsura de carantină zonală în comuna Dobroesti, cu satele aparținătoare Dobroești și
Fundeni, județul Ilfov.
(2) Perimetrul vizat de măsură, denumit în continuare zonă carantinată, prevăzută la alin.(1)
este delimitat de următoarele coordonate geografice:

Tel. 021 312.25.47 – Fax 021 313 71 55 – e-mail: dsu@mai.gov.ro
Bucureşti, Piaţa Revoluţiei Nr. 1A, Sector 1, Cod poştal 010086
Latitudine: Longitudine:
1) 44°29’32.84767″N 26°12’41.86244″E
2) 44°29’31.29079″N 26°12’40.64476″E
3) 44°29’16.88741″N 26°11’57.06409″E
4) 44°29’02.87974″N 26°11’32.09083″E
5) 44°28’44.91570″N 26°11’05.77163″E
6) 44°28’44.29769″N 26°11’04.90787″E
7) 44°27’40.95865″N 26°09’39.07409″E
8) 44°27’12.09331″N 26°09’49.90370″E
9) 44°27’00.72664″N 26°10’37.90597″E
10) 44°26’42.15204″N 26°11’00.31698″E
11) 44°27’15.27342″N 26°11’19.13386″E
12) 44°27’31.37921″N 26°11’29.60677″E
13) 44°28’34.72038″N 26°12’24.20357″E
14) 44°28’36.10477″N 26°12’25.07962″E
15) 44°29’14.33001″N 26°12’59.14930″E
16) 44°29’16.16236″N 26°13’01.25444″E
17) 44°28’32.83784″N 26°10’36.36618″E
Art. 2 Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zonele carantinate prevăzute la art.1,
alin.(2) prin alte zone și căi de acces în afara celor deschise circulației publice, pe
drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.
Art. 3 Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu
excepția motivelor bine justificate, prevăzute în prezenta hotărâre, pe baza declarației pe
proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.
Art. 4 Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află
permanent sau tranzitează zonele menționate la art.1, alin(2):

 1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în
  zonele menționate la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate.
 2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a
  respectării acestei măsuri.
 3. În intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonelor menționate la art.1 alin.(2), se
  interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele
  excepții:
  a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și
  locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale
  persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării
  activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10:00
 • 14:00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 06:00 – 10:00,
  respectiv 14:00 – 20:00;
  c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de
  la distanță;
  Tel. 021 312.25.47 – Fax 021 313 71 55 – e-mail: dsu@mai.gov.ro
  Bucureşti, Piaţa Revoluţiei Nr. 1A, Sector 1, Cod poştal 010086
  d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică
  individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și
  pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
  e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
  f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
  g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
  h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse
  agroalimentare;
  i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din alta localitate;
  j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
  k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a
  vehiculelor;
  l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
  m) alte motive justificative precum: îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de
  familie, îngrijirea unei rude / afin sau persoană aflată în întreținere, asistență persoanelor
  vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
  n) participarea la activități religioase.
  o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror
  interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul,
  trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin
  bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei.
 1. În intervalul orar 22.00-06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei
  este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct.3, lit.a), c), m) și o).
 2. În/Din zonele menționate la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:
  a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și
  resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum
  și pentru aprovizionarea populației;
  b) persoanele care nu locuiesc în zonele carantinate, dar care desfășoară activități
  economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare,
  veterinare, situațiilor de urgență, administrație publice, a asistenței și protecției sociale,
  judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerț și alimentație publică,
  comunicațiilor și transporturilor;
  c) persoanele care locuiesc în zona carantinate și desfășoară activitatea profesională
  în afara zonei carantinate;
  d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de
  produse agroalimentare;
  e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea
  copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane
  aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități,
  decesul unui membru de familie;
  f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de
  la distanță;
  g) urgențe medicale.
  Tel. 021 312.25.47 – Fax 021 313 71 55 – e-mail: dsu@mai.gov.ro
  Bucureşti, Piaţa Revoluţiei Nr. 1A, Sector 1, Cod poştal 010086
 3. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt
  obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimație de
  serviciu sau adeverința eliberată de angajator.
 4. În interiorul localității se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai
  mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea
  grupuri.
 5. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt
  obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, declarația pe propria
  răspundere, completată în prealabil.
 6. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data
  nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării
  dintre cele prevăzute la art.4, pct.3 și pct.5, data completării și semnătura.
 7. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se
  desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult doar pentru persoanele cu
  domiciliul, reședința ori adresa declarată în zonele carantinate cu respectarea regulilor
  de protecție sanitară, de minim 4mp/persoană, stabilite prin ordinul comun al
  ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art.
  71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii) se pot oficia în
  lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 20 persoane (numărul ce include și
  persoanele care oficiază slujba religioasă).
 9. Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maxim 8
  persoane în interior, iar în exterior cu participarea a maxim 20 de persoane.
 10. Se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezența a maxim 10
  persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane, cu
  respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului
  sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2)
  din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
 11. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea
  administrativ teritorială menționată la art.1 alin. (2) și măsurile de ordine publică vor fi
  organizate și coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean cu sprijinul
  Inspectoratului de Poliție Județean, al Poliției Locale, Inspectoratul pentru Situații de
  Urgență „Dealul Spirii” București- Ilfov, efective din cadrul Direcției de Sănătate
  Publică Județene, DSVSA, ITM, Protecția Consumatorului, ISCTR sau alți funcționari
  anume desemnați prin dispoziție a primarului unității administrativ teritoriale.
  Art.5 În zonele prevăzute la art.1 alin (2) se propune instituirea următoarelor măsuri
  obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:
 12. Se permite tranzitarea localității carantinate de către persoanele care nu au
  domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate.
 13. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție Județean
  Ilfov se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă și aducerea la
  cunoștința populației prin mijloacele mass-media a acestei măsuri.
  Art. 6 În zonele prevăzute la art. 1 alin. (2), se interzic următoarele activități:
 14. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) în spații
  închise și deschise;
  Tel. 021 312.25.47 – Fax 021 313 71 55 – e-mail: dsu@mai.gov.ro
  Bucureşti, Piaţa Revoluţiei Nr. 1A, Sector 1, Cod poştal 010086
 15. Organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spaţii închise
  cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;
 16. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de
  preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și
  nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și
  exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializarea
  produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile
  respective;
  4.Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de
  noroc;
 17. Organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr.
  60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
 18. Organizarea cu public în spații închise și deschise cum ar fi, fără a se limita la
  acestea, desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, activități
  culturale, științifice, artistice sau de divertisment;
 19. Toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se
  desfășoară în spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de
  federațiile de profil;
 20. Organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor și
  talciocuri;
 21. Activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare (incluzând, dar fără a se
  limita la acestea) saloane de coafură, frizerii, cosmetică, manichiură, pedichiură,
  masaj, etc.
  Art.7 (1) Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din
  domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare în intervalul orar 22.00-
  06.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program
  non-stop.
  (2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/
  supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea
  normelor de distanțare fizică.
  (3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul
  persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanțare;
  (4) Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil, la intrarea în
  unitate, a programului de funcționare precum și a restricțiilor stabilite, inclusiv numărul
  maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.
  (5) Agenții/operatorii economici în domeniul comercializării produselor
  nealimentare de genul retailerilor de materiale de construcții și bricolaj își vor suspenda
  temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentei Hotărâri, în zilele de
  sâmbătă și duminică.
  Art.8 Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și
  care tranzitează zonele carantinate vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru
  urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea
  accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare
  Tel. 021 312.25.47 – Fax 021 313 71 55 – e-mail: dsu@mai.gov.ro
  Bucureşti, Piaţa Revoluţiei Nr. 1A, Sector 1, Cod poştal 010086
  fizică, stabilite prin ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și
  comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul
  art. 32-37 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
  ulterioare.
  Art. 9 (1) Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov va evalua și prioritiza
  oportunitatea de testare a persoanelor și va transmite solicitările de sprijin cu materiale
  sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul
  Sănătății.
  (2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București- Ilfov asigură
  transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din
  localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei,
  adoptate în prezenta hotărâre.
  Art.10. (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage
  răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu
  prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal
  prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
  Art. 11 Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2,
  precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi
  stabilite prin Centrul Municipiului București de Coordonare și Conducere a Intervenției.
  Art. 12. Primăria comunei Dobroesti va întreprinde demersuri, prin grija Comitetului
  Local pentru Situații de Urgență, pentru:
 22. Respectarea pe teritoriul acesteia a măsurilor pentru prevenirea răspândirii
  infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu prezentul Ordin.
 23. Pentru a informa populația asupra definiției de caz privind contactul direct, așa
  cum este stabilită de Institutul Național de Sănătate Publică.
 24. Asigurarea dezinfecției zilnice a spațiilor publice, conform calendarului stabilit de
  către Direcția de Sănătate Publică Ilfov.
 25. Colectarea deșeurilor și asigurarea funcționării continue a serviciilor de utilități
  publice.
 26. Asigurarea continuității aprovizionării cu alimente și bunuri de strictă necesitate
  pentru persoanele fără susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței.
 27. Asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului
  uzual al populației prin unitățile farmaceutice specificate în analiza de risc.
  Art. 13 Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Municipiului București de
  Coordonare și Conducere a Intervenției, care va asigura informarea președintelui Comitetului
  Județean pentru Situații de Urgență Ilfov și a Direcției de Sănătate Publică Ilfov și, spre
  informare, la Institutul National de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății – Direcția Generală de
  Asistență Medicală, Medicină de Urgență și Programe de Sănătate Publică, Inspectoratul General
  al Poliției Române și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.
  Tel. 021 312.25.47 – Fax 021 313 71 55 – e-mail: dsu@mai.gov.ro
  Bucureşti, Piaţa Revoluţiei Nr. 1A, Sector 1, Cod poştal 010086
  Art. 14 Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 21.11.2020, ora 22.00,
  pentru o perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate
  până în data de 22.11.2020 ora 12.00 la Centrul Național de Coordonare și Conducere a
  Intervenției.
  Art. 15 Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului
  Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului General pentru
  Situații de Urgență.
  Art. 16 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  SECRETAR DE STAT,
  ȘEF AL DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
  Dr. RAED ARAFAT

Declaratie-pe-proprie-raspundere-tranzitare-localitate-carantinata – Editabil in word

MODEL-adeverinta-angajator-localitate-carantinata – PDF, se completeaza olograf

Declaratie-pe-proprie-raspundere-tranzitare-localitate-carantinata

Declaratie-pe-proprie-raspundere-tranzitare-localitate-carantinata – PDF